ANUNCI: Zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica

16/02/2021

ANUNCI: Zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica

Es fa públic que mitjançant acord de Ple de data 2 de febrer de 2021 l’Ajuntament ha aprovat inicialment que el terme municipal de Mont-ral formi part de l’ampliació de l’àrea d’influència del punt de referència del Parc Natural de la Serra del Montsant, i de classificació com a zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica (E1) de diversos municipis de l’entorn. del Montsant per declarar-lo Zona de Especial Protecció de Qualitat Ambiental – ZEPQA- en l’àmbit lumínic, que esta tramitant la Direcció General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Es sotmet l’acord a informació pública per un termini d’un mes, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions.

En el cas que no s’hi formuli cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública, la proposta d’ampliació de l’àrea d’influència del punt de referència del Parc Natural de la Serra del Montsant, que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.