AVIS PER TRACTAMENT HERBICIDA AL TERME DE MONT-RAL

23/05/2024

AVIS PER TRACTAMENT HERBICIDA AL TERME DE MONT-RAL

 
Us informem que segons planificació del "Servei de sega i esbrossada de cunetes i marges, i poda i tala d´arbrat a les carreteres de la Diputació de Tarragona", en alguns moments entre el 20 de maig i el 31 de maig es procedirà a aplicar tractament herbicida sobre la línia blanca que transcorre sobre la/les següents carretera/es pertanyent/s al municipi:
 
TV-7044 De la Riba a Farena.
 
Cal destacar que:
 
1. En cap cas s'aplicarà aquest tractament a la travessera que
transcorre per dintre del municipi.
 
2. El tractament s'aplicarà única i exclusivament sobre la línea blanca afectada per vegetació.
Les zones on s’ aplicarà l’herbicida quedaran convenientment senyalitzades.
 
Moltes gràcies