Modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2021

07/01/2021

Modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2021

L’Ajuntament de Mont-ral en sessió ordinària realitzada en data 6 d’octubre de 2020 va aprovar provisionalment el següent:

1) La modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2021, en els preceptes que consten detallats en l’acta plenària, que seguidament es detallen:

a) Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’ Impost sobre béns immobles

b) Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica

c) Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal.lacions i obres

d) Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

e) Ordenança fiscal general núm. 5 reguladora de contribucions especials

Així mateix es va acordar l’adhesió als models tipus dels esmentats tributs aprovats per part de la Diputació de Tarragona per a l’any 2021

2) L’Ordenança per a la promoció de les instal.lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Mont.ral

Els acords d’aprovació provisional s’han exposat al públic per termini de 30 dies al BOPT de data 19 d’octubre de 2020 –modificació ordenances fiscals- i 21 d’octubre de 2020 –Ordenança per a la promoció de les instal.lacions d’autoconsum- , perquè les persones interessades puguin presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el termini i no havent-se presentat reclamacions, tal i com es desprèn del certificat emès per Secretaria de data 7 de novembre de 2020, d’acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals, els acords d’aprovació provisional esdevenen definitius sense necessitat d’un nou acord en aquest sentit.

Tal com disposa l’article 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publiquen la modificació de les ordenances aprovades en el seu text íntegre en virtut de l’adhesió als models tipus de la Diputació de Tarragona, així comi el text íntegre de l’Ordenança per a la promoció de les instal.lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Mont.ral. 

Cliqueu aquí per veure el contingut sencer de les modificacions.